Natalia Osmańska

Dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na z wie­lo­let­nim sta­żem. Cały czas posze­rza swo­je kwa­li­fi­ka­cje na licz­nych kur­sach i szko­le­niach. Zawsze peł­na ener­gii i zapa­łu do pra­cy. Oso­bi­ście kocha­ją­ca mama i fan­ka kotów.

Lekarze

Anna Witkowska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Bia­łym­sto­ku. Spe­cja­li­sta dru­gie­go stop­nia chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej z wie­lo­let­nim sta­żem.
wię­cej »

Grzegorz Witkowski

Ukoń­czył stu­dia na Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie w 2003 roku. Spe­cja­li­zu­je się w sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej i endo­don­cji mikro­sko­po­wej. 
wię­cej »

Hanna Witkowska-Moczyńska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym we Wro­cła­wiu. Czło­nek PTSS. Jej pasją zawo­do­wą jest perio­don­to­lo­gia.  
wię­cej »

Stefan Moczyński

Ukoń­czył stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Szcze­ci­nie. Pasjo­nu­je się sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, endodn­cją i pro­te­ty­ką.
wię­cej »

Agata Witkowska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Bia­łym­sto­ku. Uczest­nicz­ka licz­nych szko­leń z zakre­su sto­ma­to­lo­gii dzie­cię­cej i orto­don­cji. 
wię­cej » 

Paweł Mazur

Ukoń­czył stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Gdań­sku. Spe­cja­li­sta chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej z wie­lo­let­nim sta­żem.
wię­cej »

Higienistki stomatologiczne

Zuzanna Nowakowska

Asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W kli­ni­ce asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, endo­don­cji oraz chi­rur­gii.
wię­cej »

Natalia Osmańska

Dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na z wie­lo­let­nim sta­żem. Cały czas posze­rza swo­je kwa­li­fi­ka­cje
wię­cej » 

Katarzyna Tomczyk

Dyplo­mo­wa­na Higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra pra­cy asy­sten­tek.
wię­cej » 

Natalia Sobieraj

Dyplo­mo­wa­na Higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. Na co dzień wyko­nu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii. 
wię­cej »

Monika Damięcka

Dyplo­mo­wa­na higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W gabi­ne­cie asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii. 
wię­cej »

Koordynator ds. pacjentów

Ewa Guga

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Dba o dobry wize­ru­nek kli­ni­ki, pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów.
wię­cej » 

Beata Jobska-Kopeć

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów, udzie­la infor­ma­cji o zabie­gach 
wię­cej »

Ewa Guga

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Dba o dobry wize­ru­nek kli­ni­ki, pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów.
wię­cej » 

Beata Jobska-Kopeć

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów, udzie­la infor­ma­cji o zabie­gach 
wię­cej »