Umów się
na wizytę

O naszej
praktyce

Od ponad trzy­dzie­stu lat dba­my o zdro­we zęby naszych pacjen­tów. Roz­po­czy­na­li­śmy jako prak­ty­ka jed­no­oso­bo­wa aby spo­koj­nie i mały­mi kro­ka­mi dojść do pozio­mu jaki repre­zen­tu­je­my teraz.

Może­my poszczy­cić się gru­pą kil­ku­na­stu tysię­cy sta­łych pacjen­tów, któ­rzy nam zaufa­li i od lat korzy­sta­ją z naszych usług.

Naszym głów­nym celem jest pomoc w kom­plek­so­wym lecze­niu. Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie pozwa­la nam ofe­ro­wać bar­dzo sku­tecz­ną usłu­gę na naj­wyż­szym moż­li­wym pozio­mie.

Nasz per­so­nel cały czas dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści i posze­rza wie­dzę na wie­lu kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach prak­tycz­nych. Na bie­żą­co wpro­wa­dza­my nowin­ki tech­no­lo­gicz­ne zapew­nia­ją­ce coraz dokład­niej­sze i sku­tecz­niej­sze lecze­nie.

Our Cases & Patient Stories

CLINICAL CASESaman­tha J.
Tooth Whi­te­ning, Root Canal Tre­at­ments, Implants

View Case

TESTIMONIALJen­ni­fer P.
Tooth Whi­te­ning, Root Canal Tre­at­ments, Implants

View Case

CLINICAL CASEMar­rie-Anne D.
Tooth Whi­te­ning, Root Canal Tre­at­ments, Implants

View Case

Nasze
wyposażenie

Inwe­stu­je­my nie tyl­ko w sie­bie ale rów­nież w wypo­sa­że­nie naszych prak­tyk. Posia­da­my mikro­sko­py ope­ra­cyj­ne, urzą­dze­nia do bez­bo­le­sne­go opra­co­wy­wa­nia ubyt­ków bez wier­tła, lase­ry ope­ra­cyj­ne do zabie­gów chi­rur­gicz­nych, nowo­cze­sne instru­men­ta­rium den­ty­stycz­ne. W naszej prak­ty­ce ofe­ru­je­my rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych w nowo­cze­snej meto­dzie CAD/CAM pozwa­la to skró­cić czas w ocze­ki­wa­nia na este­tycz­ną odbu­do­wę i więk­szy kom­fort dla pacjen­ta.

Nasza cała prak­ty­ka wypo­sa­żo­na jest w kli­ma­ty­za­cję aby zapew­nić pełen kom­fort wszyst­kim naszym pacjen­tom. Na tere­nie pocze­kal­ni dostęp­na jest rów­nież dar­mo­wa sieć WiFi dla naszych pacjen­tów.

Nasi leka­rze to rów­nież zna­ni i cenie­ni na forum kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym wykła­dow­ca­mi Sta­ra­my się prze­ka­zy­wać naszą wie­dzę innym aby jak naj­moc­niej wpły­nąć na roz­wój  współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii

Oferta
dentystyczna

Nasi klien­ci są dla nas prio­ry­te­tem, dla­te­go ofe­ru­je­my im sze­reg zabie­gów w naszej kli­ni­ce pod opie­ką wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry.

PROFILAKTYKA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

ORTODONCJA

LECZENIE
KANAŁOWE

PROTETYKA

PROTETYKA
CYFROWA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

IMPLANTOLOGIA

Kontakt

Olsztyn Jaroty

ul. Kazi­mie­rza Jaro­szy­ka 8
10–687 Olsz­tyn
Tele­fon: 89 541 81 04

Godziny otwarcia

ponie­dzia­łek 9:00–19:00
wto­rek 9:00–19:00
śro­da 9:00–19:00
czwar­tek 9:00–19:00
pią­tek 9:00–19:00

Olsztyn Centrum

ul. Koło­brze­ska 1
10–422 Olsz­tyn
Tele­fon: 89 522 14 86

Godziny otwarcia

ponie­dzia­łek 9:00–19:00
wto­rek 9:00–19:00
śro­da 9:00–19:00
czwar­tek 9:00–19:00
pią­tek 9:00–19:00

Nidzica

ul. Rze­mieśl­ni­cza 5A
13–100 Nidzi­ca
Tele­fon: 89 521 50 57

Godziny otwarcia

ponie­dzia­łek 10:00–18:00
wto­rek 10:00–18:00
śro­da 10:00–18:00
czwar­tek 10:00–18:00
pią­tek 10:00–18:00