Centrum szkoleniowe

Cen­trum powsta­ło z połą­cze­nia pasji do sto­ma­to­lo­gii i nasze­go doświad­cze­nia wykła­do­we­go. Pod­czas szko­leń macie Pań­stwo do dys­po­zy­cji 12 sta­no­wisk w peł­ni wypo­sa­żo­nych w mikro­sko­py, fan­to­my a tak­że nie­zbęd­ne instru­men­ta­rium i urzą­dze­nia zależ­ne od spe­cy­fi­ki dane­go kur­su. Każ­de sta­no­wi­sko posia­da dostęp do wody, powie­trza a tak­że co jest uni­ka­to­we dostęp do ssa­ków. Dzię­ki takiej kon­fi­gu­ra­cji jeste­śmy w sta­nie zapew­nić Wam naj­wyż­szy stan­dard obsłu­gi i poziom kur­su. To wszyst­ko w miłej i nie wymu­szo­nej atmos­fe­rze. Cen­trum zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w miej­sco­wo­ści Nidzi­ca. Dzię­ki poło­że­niu przy tra­sie szyb­kie­go ruchu i dobrej komu­ni­ka­cji będzie łatwo Pań­stwu do nas dotrzeć. Pod­czas szko­leń zapew­nia­my jako opcję noc­leg w zam­ku krzy­żac­kim w Nidzi­cy. 

Jeże­li chcie­li­by­ście Pań­stwo zor­ga­ni­zo­wać swo­je wła­sne szko­le­nie w naszym cen­trum rów­nież ist­nie­je taka moż­li­wość wystar­czy skon­tak­to­wać się z nami tele­fo­nicz­nie pod nume­rem +48 609557657 lub mailo­wo wysy­ła­jąc zapy­ta­nie na adres grzegorzwitkowski@me.com .

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo peł­ne spek­trum szko­leń sto­ma­to­lo­gicz­nych  z każ­dej dzie­dzi­ny. Pro­wa­dzi­my kur­sy zarów­no fan­to­mo­we jak rów­nież z udzia­łem pacjen­tów czy poka­zy zabie­gów na żywo. 

Małe gru­py od 4 do 12 osób zapew­nia­ją kom­fort i wyso­ki poziom szko­le­nia. Nasi wykła­dow­cy pol­scy i zagra­nicz­ni to uzna­ni pre­le­gen­ci na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Wię­cej o naszej ofer­cie szko­leń dowie­cie się Pań­stwo z naszej stro­ny inter­ne­to­wej www.dentalmastersgroup.com