Oferta
dentystyczna

Nasi klien­ci są dla nas prio­ry­te­tem, dla­te­go ofe­ru­je­my im sze­reg zabie­gów w naszej kli­ni­ce pod opie­ką wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry.

PROFILAKTYKA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

ORTODONCJA

LECZENIE
KANAŁOWE

PROTETYKA

PROTETYKA
CYFROWA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

IMPLANTOLOGIA

Profilaktyka

w sto­ma­to­lo­gii odgry­wa bar­dzo waż­ną rolę. Aby zacho­wać zdro­we i ład­ne zęby, nie­zbęd­ne są regu­lar­ne wizy­ty u sto­ma­to­lo­ga (naj­le­piej co oko­ło 6 mie­się­cy). Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­nym zabie­gom pro­fi­lak­tycz­nym może­my zapo­biec przy­krym następ­stwom two­rze­nia się osa­dów i dzia­ła­niom bak­te­rii powo­du­ją­cych próch­ni­cę.

Z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki pro­po­nu­je­my:

 • ska­ling, czy­li usu­wa­nie kamie­nia nazęb­ne­go,
 • pia­sko­wa­nie zębów
 • pole­ro­wa­nie zębów
 • lakie­ro­wa­nie zębów oraz flu­ory­za­cja,
 • lako­wa­nie zębów
 • kon­sul­ta­cje sto­ma­to­lo­gicz­ne w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki
 • instruk­taż higie­ny jamy ust­nej

Powyż­sze czyn­no­ści, sta­no­wią wstęp do wybie­la­nia zębów. Higie­ni­za­cja jamy ust­nej zapew­nia biel­szy uśmiech i utrzy­mu­je zęby w dosko­na­łym sta­nie przez dłuż­szy czas. Wię­cej na ten temat znaj­dziesz na stro­nie Higie­ni­za­cja oraz Wybie­la­nie.

Kon­sul­ta­cje sto­ma­to­lo­gicz­ne pro­fi­lak­tycz­ne

W naszym gabi­ne­cie zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na bada­nia, któ­re powin­ny odby­wać się raz na pół roku. Pod­czas nich spraw­dza­my stan jamy ust­nej oraz udzie­la­my porad doty­czą­cych higie­ny jamy ust­nej, dobo­ru szczo­tecz­ki i pasty oraz die­ty. W trak­cie kon­sul­ta­cji sto­ma­to­lo­gicz­nej zadba­my rów­nież o opra­co­wa­nie naj­lep­sze­go pla­nu lecze­nia, naj­le­piej dobra­ne­go do Pań­stwa potrzeb.

Instruk­taż higie­ny jamy ust­nej

Po prze­pro­wa­dze­niu bada­nia może­my dobrać odpo­wied­nią tech­ni­kę czysz­cze­nia zębów. Jest ona róż­na w zależ­no­ści od potrzeb pacjen­ta, sta­nu jego uzę­bie­nia oraz przy­zę­bia. Nale­ży pamię­tać, że szczot­ka i pasta do zębów to nie wszyst­ko, ponie­waż waż­ne jest rówież czysz­cze­nie prze­strze­ni mię­dzy­zę­bo­wych nić­mi den­ty­stycz­ny­mi lub szczo­tecz­ka­mi mię­dzy­zę­bo­wy­mi.

Stomatologia dziecięca

Zęby mlecz­ne dla­cze­go war­to o nie dbać :

 • Zapew­nia­ją odpo­wied­nia ilość miej­sca dla zębów sta­łych.
 • Gwa­ran­tu­ją pra­wi­dło­wy roz­wój kości szczę­ki mię­śni twa­rzy
 • poma­ga­ją w ucze­niu się mowy
 • nada­ją ład­ny wygląd twa­rzy dziec­ka sprzy­ja­ją swo­bod­ne­mu uśmie­cho­wi tak waż­ne­mu u naszych małych pacjen­tów.
 • Zdro­we stwa­rza­ją zdro­we śro­do­wi­sko dla zębów sta­łych
 • gdy są dotknię­te sta­nem zapal­nym , mogą dopro­wa­dzić do uszko­dze­nia pod nimi zębów sta­łych dopro­wa­dza­jąc do ich nie­pra­wi­dło­we­go kształ­tu, bar­wy i szyb­sze­go roz­wo­ju w nich próch­ni­cy.

Wizy­ty kon­tro­l­ne u dzie­ci powin­ne być częst­sze niż u osób doro­słych czy­li co 3 mie­sią­ce. Pierw­sza wizy­ta powin­na odbyć się oko­ło 1 roku życia dla spraw­dze­nia pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju twa­rzy i jamy ust­nej. Naj­le­piej nie odkła­dać pierw­szej wizy­ty do momen­tu poja­wie­nia się bólu gdyż powo­du­je to nie­chęć u dziec­ka do wizyt w gabi­ne­cie.

Stomatologia zachowawcza 

Lecze­nie próch­ni­cy jest nie­zwy­kle waż­ne, ponie­waż jest to naj­częst­sza cho­ro­ba zębów. Roz­wój próch­ni­cy powo­du­je nie­wła­ści­wa higie­na jamy ust­nej, spo­ży­wa­nie dużej ilo­ści sło­dy­czy oraz nie­pra­wi­dło­wa budo­wa zębów. Nie­le­czo­na próch­ni­ca może dopro­wa­dzić do uszko­dze­nia zęba, zła­ma­nia czę­ści lub cało­ści koro­ny zęba, jak rów­nież powo­du­je nie­este­tycz­ny wygląd zębów. Dzia­łem sto­ma­to­lo­gii, któ­ry zaj­mu­je się kom­plek­so­wym lecze­niem próch­ni­cy zębów oraz pro­fi­lak­ty­ką jest sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza. Do pod­sta­wo­wych zabie­gów w ramach sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej nale­żą: oczysz­cze­nie zębów z próch­ni­cy oraz wypeł­nie­nie ubyt­ków.

Usu­wa­nie próch­ni­cy odby­wa się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne. Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych mate­ria­łów, może być wyko­na­ne w este­tycz­ny, pra­wie nie­wi­docz­ny spo­sób. Pozwo­li to na zacho­wa­nie ich natu­ral­nych wła­ści­wo­ści. Mate­ria­ły do wypeł­nień posia­da­ją sze­ro­ką gamę kolo­rów. Umoż­li­wia to ich per­fek­cyj­ne dopa­so­wa­nie, dokład­nie do kolo­ru zęba pacjen­ta.
Wypeł­nie­nie, czy­li uzu­peł­nie­nie mate­ria­łem kom­po­zy­to­wym ubyt­ku w tkan­kach twar­dych zęba powin­no ono być zawsze wyko­na­ne este­tycz­nie i przy­wra­cać funk­cję zęba.

Ortodoncja
 • Apa­ra­ty sta­łe

Apa­ra­ty sta­łe nakle­ja­ne są na zęby na cały okres lecze­nia orto­don­tycz­ne­go. Stan­dar­do­wy apa­rat sta­ły skła­da się z zam­ków i rurek policz­ko­wych przy­twier­dza­nych do zębów za pomo­cą kle­ju orto­don­tycz­ne­go. W zależ­no­ści od rodza­ju mate­ria­łu uży­te­go do pro­duk­cji zam­ków orto­don­tycz­nych wyróż­nia­my apa­ra­ty meta­lo­we, por­ce­la­no­we, kom­po­zy­to­we lub z mono­krysz­ta­łu. W slot zam­ków wpro­wa­dza się łuk orto­don­tycz­ny, któ­ry przy­mo­co­wu­je się za pomo­cą liga­tur (gume­czek).

Zasa­da dzia­ła­nia apa­ra­tów sta­łych jest zawsze taka sama. Łuki orto­don­tycz­ne są ter­mo­pla­stycz­ne, przez co po nacią­gnię­ciu powra­ca­ją do swo­je­go pier­wot­ne­go kształ­tu – drut naprę­ża­jąc się stop­nio­wo pro­stu­je zęby.
W zależ­no­ści od eta­pu lecze­nia, zale­ży nam na tym, aby ten meta­lo­wy łuk luź­no prze­su­wał się w szcze­li­nie zam­ka lub bar­dzo ści­śle ją wypeł­niał.

 • Invi­sa­lign

Invi­sa­lign jest to apa­rat pro­stu­ją­cy zęby za pomo­cą kom­ple­tu prze­zro­czy­stych, wymien­nych ali­gne­rów wyko­na­nych za pomo­cą tech­ni­ki dru­ko­wa­nia 3D indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go pacjen­ta. Pacjent samo­dziel­nie
w domu wymie­nia nakład­ki co 2 tygo­dnie co pozwa­la na odby­wa­nie się wizyt co 3 mie­sią­ce. Apa­rat ten jest nie­wi­docz­ny, wygod­ny i łatwy do zdję­cia co zapew­nia nie tyl­ko este­ty­kę uśmie­chu, ale pozwa­la na zacho­wa­nie per­fek­cyj­nej higie­ny.

Leczenie kanałowe

Ząb nale­ży leczyć kana­ło­wo w przy­pad­ku wystą­pie­nia ostre­go lub prze­wle­kłe­go sta­nu zapal­ne­go. Lecze­nie pole­ga na opra­co­wa­niu, wyczysz­cze­niu a następ­nie szczel­ne­go wypeł­nie­nia całe­go sys­te­mu kana­ło­we­go zęba. We wszyst­kich naszych gabi­ne­tach wyko­nu­je­my lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem co zapew­nia leka­rzo­wi widze­nie w powięk­sze­niu i pre­cy­zyj­niej­szą pra­cę co prze­kła­da się na dużo więk­szy odse­tek powo­dze­nia lecze­nia w sto­sun­ku do pra­cy bez powięk­sze­nia. W więk­szo­ści przy­pad­ków leczy­my kana­ło­wo zęby w cią­gu jed­nej wizy­ty. W naszej prak­ty­ce uży­wa­ny jest naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt, stan­dar­dem jest wyko­ny­wa­nie cyfro­wych zdjęć radio­lo­gicz­nych przed i po lecze­niu a tak­że tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej w celu jak naj­lep­szej dia­gno­sty­ki.

Ponow­ne Lecze­nie kana­ło­we zęba Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że ząb nale­ży ponow­nie leczyć kana­ło­wo, spo­wo­do­wa­ne jest to sta­nem zapal­nym któ­ry powstał w wyni­ku nie­pra­wi­dło­we­go lecze­nia pier­wot­ne­go.

Protetyka

Koro­na pro­te­tycz­na jest to uzu­peł­nie­nie sta­łe odbu­do­wu­ją­ce utra­co­ne struk­tu­ry zęba w wyni­ku próch­ni­cy lub zła­ma­nia któ­re są zbyt duże aby odbu­do­wać je przy pomo­cy wypeł­nie­nia kom­po­zy­to­we­go. Koro­ny umiesz­cza się na wła­snych tkan­kach zęba lub implan­tu.

Most pro­te­tycz­ny to sta­łe uzu­peł­nie­nie znaj­du­ją­ce zasto­so­wa­nie przy rekon­struk­cji bra­ku­ją­ce­go uzę­bie­nia. Zbu­do­wa­ny jest
z mini­mum 2 koron pro­te­tycz­nych oraz przę­sła mostu któ­ry uzu­peł­nia bra­ku­ją­cy ząb lub zęby.

Pro­te­za szkie­le­to­wa jest to rucho­me uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne, wyj­mo­wa­ne z jamy ust­nej w celu higie­ny a tak­że na noc. Uzu­peł­nia ist­nie­ją­ce bra­ki w uzę­bie­niu. Sto­so­wa­na jest w przy­pad­ku kie­dy niemoż­na zasto­so­wać uzu­peł­nie­nia mostem pro­te­tycz­nym lub implan­ta­mi.

(Cad/cam) Protetyka cyfrowa

Pro­te­ty­ka cyfro­wa nale­ży do naj­now­szych osią­gnięć współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii. Dzię­ki zaawan­so­wa­nym roz­wią­za­niom tech­no­lo­gicz­nym oraz wyso­kiej kla­sy urzą­dze­niom odbu­do­wa pro­te­tycz­na może dziś być pro­jek­to­wa­na kom­pu­te­ro­wo. Eli­mi­nu­je to mało kom­for­to­wą koniecz­ność pobra­nia od pacjen­ta wyci­sku, w opar­ciu o któ­ry odle­wa­ny był tra­dy­cyj­ny model gip­so­wy odwzo­ro­wu­ją­cy uzę­bie­nie, i na pod­sta­wie któ­re­go wyko­ny­wa­ne było final­ne wypeł­nie­nie ubyt­ku. Korzy­sta­jąc z naszych usług z zakre­su cyfro­wej pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej oszczę­dza­cie Pań­stwo czas, bowiem uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­ce­go ele­men­tu uzę­bie­nia może nastą­pić w trak­cie jed­nej wizy­ty.

Chirurgia stomatologiczna
 • Nie­któ­re zęby nie­na­ru­szo­ne próch­ni­cą mogą rów­nież z róż­nych powo­dów wyma­gać usu­nię­cia. Zda­rza­ją się sytu­acje, gdy usu­nię­cie zęba nale­ży wyko­nać z powo­du wska­zań orto­don­ty (na przy­kład gdy jest brak miej­sca w szczę­ce na pozo­sta­łe zęby lub zęby są nad­mier­nie stło­czo­ne). Zda­rza­ją się przy­pad­ki, gdy są wska­za­nia do usu­nię­cia zawiąz­ka zęba. Rów­nież zęby zatrzy­ma­ne i nie­wy­rzy­na­ją­ce się mogą wyma­gać usu­nię­cia. W naszym cen­trum sto­ma­to­lo­gii wyko­ny­wa­ne jest  usu­wa­nie zębów mądro­ści (8-mek). Chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na pro­po­no­wa­ne zabie­gi:
  • usu­wa­nie zębów mlecz­nych
  • usu­nię­cie zawiąz­ków zębów sta­łych i odsło­nię­cie zatrzy­ma­nych zębów ze wska­zań orto­don­tycz­nych
  • chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na zębów sta­łych, w tym chi­rur­gicz­ne usu­nię­cie zatrzy­ma­nych zębów mądro­ści (óse­mek)
  • nacię­cie rop­nia z dre­na­żem
  • wydłu­że­nie kli­nicz­nej koro­ny
  • resek­cja wierz­choł­ka korze­nia

  Zabie­gi chi­rur­gicz­ne z uży­ciem błon PRF (Pla­te­let Rich Fibrin – fibry­na boga­to­płyt­ko­wa). Meto­da ta pole­ga na pobra­niu krwi od pacjen­ta do ste­ryl­ne­go zesta­wu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku bez­po­śred­nio przed pla­no­wa­nym zabie­giem chi­rur­gicz­nym. Przy pomo­cy wyso­ce spe­cja­li­stycz­nej wirów­ki EBA 200 mar­ki Het­tich  powsta­je  wyse­pa­ro­wa­na  z krwi war­stwa boga­to­płyt­ko­wa z któ­rej wyko­nu­je się  dosko­na­le przy­swa­ja­ną przez orga­nizm natu­ral­na mem­bra­nę PRF. Jej zasto­so­wa­nie eli­mi­nu­je ryzy­ko wystą­pie­nia reak­cji uczu­le­nio­wej i znacz­nie przy­spie­sza pro­ces goje­nia oraz w zauwa­żal­ny spo­sób zmniej­sza efek­ty opu­chli­zny poza­bie­go­wej.

  Bło­ny PRF wyko­rzy­stu­je­my w sto­ma­to­lo­gii:

  • jako uzu­peł­nie­nie bra­ków kości pod­czas zabie­gów implan­ta­cji (zano­to­wa­no wyso­ki poziom sty­mu­la­cji kości w miej­scu jej ubyt­ku)
  • w pod­no­sze­niu dna zato­ki szczę­ko­wej pod­czas wsz­cze­pia­nia implan­tów zębo­wych
  • pod­czas zabie­gów perio­don­to­lo­gicz­nych (zwłasz­cza para­don­to­zy)
  • jako zabez­pie­cze­nie zębo­do­łu po eks­trak­cji zęba (PRF łago­dzi ból i goi kość wyrost­ka zębo­do­ło­we­go w przy­pad­ku suche­go zębo­do­łu)

Implantologia 

Implant to nie­wiel­ki tyta­no­wy wyso­ce zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie sztucz­ny korzeń zęba, któ­ry po umiesz­cze­niu w kości sta­je się jej inte­gral­ną czę­ścią. Sta­no­wi sta­bil­ną pod­sta­wę dla poje­dyn­czych koron zębo­wych, a przy zasto­so­wa­niu kil­ku implan­tów rów­nież dla mostów oraz pro­tez zębo­wych.

Zapew­nia­ją kom­fort i sta­bil­ność koron i mostów zni­ka pro­blem rusza­ją­cych się pro­tez. Zapew­nia to uczu­cie bez­pie­czeń­stwa i pew­no­ści jaka nie daje rucho­ma pro­te­za. Naj­bar­dziej natu­ral­nie uzu­peł­nia bra­ku­ją­ce zęby, popra­wia este­ty­kę swo­bo­dę mówie­nia i uśmie­cha­nia się.