O nas

Od ponad trzy­dzie­stu lat dba­my o zdro­we zęby naszych pacjen­tów. Roz­po­czy­na­li­śmy jako prak­ty­ka jed­no­oso­bo­wa aby spo­koj­nie i mały­mi kro­ka­mi dojść do pozio­mu jaki repre­zen­tu­je­my teraz.

Nasi leka­rze to zna­ni i cenie­ni na forum kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym wykła­dow­ca­mi. Sta­ra­my się prze­ka­zy­wać naszą wie­dzę innym aby jak naj­moc­niej wpły­nąć na roz­wój współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii.

Nasz per­so­nel cały czas dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści i posze­rza wie­dzę na wie­lu kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach prak­tycz­nych. Na bie­żą­co wpro­wa­dza­my nowin­ki tech­no­lo­gicz­ne zapew­nia­ją­ce coraz dokład­niej­sze i sku­tecz­niej­sze lecze­nie.

Lekarze

Higienistki stomatologiczne

Koordynator ds. pacjentów