Magdalena Kępczyńska

Koor­dy­na­tor do spraw pacjen­ta, w kli­ni­ce zaj­mu­je się reje­stra­cją pacjen­tów, dzwo­niąc usły­szy­cie miły i sym­pa­tycz­ny głos. Jest uśmiech­nię­ta i kre­atyw­na, potra­fi roz­wią­zać każ­dy pro­blem. Po pra­cy lubi dłu­gie spa­ce­ry ze swo­im czwo­ro­noż­nym przy­ja­cie­lem. Pasjo­nu­je się w foto­gra­fią i gór­ski­mi wędrów­ka­mi.

Lekarze

Anna Witkowska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Bia­łym­sto­ku. Spe­cja­li­sta dru­gie­go stop­nia chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej z wie­lo­let­nim sta­żem.
wię­cej »

Grzegorz Witkowski

Ukoń­czył stu­dia na Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie w 2003 roku. Spe­cja­li­zu­je się w sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej i endo­don­cji mikro­sko­po­wej. 
wię­cej »

Hanna Witkowska-Moczyńska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym we Wro­cła­wiu. Czło­nek PTSS. Jej pasją zawo­do­wą jest perio­don­to­lo­gia.  
wię­cej »

Stefan Moczyński

Ukoń­czył stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Szcze­ci­nie. Pasjo­nu­je się sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, endodn­cją i pro­te­ty­ką.
wię­cej »

Agata Witkowska

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Bia­łym­sto­ku. Uczest­nicz­ka licz­nych szko­leń z zakre­su sto­ma­to­lo­gii dzie­cię­cej i orto­don­cji. 
wię­cej » 

Paweł Mazur

Ukoń­czył stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Gdań­sku. Spe­cja­li­sta chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej z wie­lo­let­nim sta­żem.
wię­cej »

Higienistki stomatologiczne

Zuzanna Lisiewicz

Asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W kli­ni­ce asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, endo­don­cji oraz chi­rur­gii.
wię­cej »

Katarzyna Tomczyk

Dyplo­mo­wa­na Higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra pra­cy asy­sten­tek.
wię­cej » 

Monika Damięcka

Dyplo­mo­wa­na higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W gabi­ne­cie asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii. 
wię­cej »

Natalia Czaplicka

Dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na z wie­lo­let­nim sta­żem. Cały czas posze­rza swo­je kwa­li­fi­ka­cje
wię­cej » 

Natalia Wilchowska

Dyplo­mo­wa­na Higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. Na co dzień wyko­nu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii. 
wię­cej »

Eliza Borawska

Dyplo­mo­wa­na higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W kli­ni­ce asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­ty­ki oraz chi­rur­gii. 
wię­cej »

Magdalena Jakubcewicz

Dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. Posia­da kil­ku­let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we.
wię­cej » 

Justyna Olbryś

Dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W gabi­ne­cie asy­stu­je przy zabie­gach z zakre­su sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej,
wię­cej »

Anna Maksym – Cupała

Dyplo­mo­wa­na higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na. W gabi­ne­cie asy­stu­je przy sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, 
wię­cej »

Angelika Szczypińska

To dyplo­mo­wa­na asy­stent­ka sto­ma­to­lo­gicz­na, w trak­cie nauki na kie­run­ku higie­nist­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.
wię­cej » 

Koordynator ds. pacjentów

Ewa Załęska

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Dba o dobry wize­ru­nek kli­ni­ki, pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów.
wię­cej » 

Beata Jobska-Kopeć

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów, udzie­la infor­ma­cji o zabie­gach 
wię­cej »

Magdalena Kępczyńska

Koor­dy­na­tor do spraw pacjen­ta, w kli­ni­ce zaj­mu­je się reje­stra­cją pacjen­tów, dzwo­niąc usły­szy­cie miły i sym­pa­tycz­ny głos.
wię­cej » 

Katarzyna Szczepkowska

W kli­ni­ce peł­ni funk­cje koor­dy­na­to­ra do spraw pacjen­ta. Pro­wa­dzi reje­stra­cję pacjen­tów, udzie­la infor­ma­cji o zabie­gach 
wię­cej »